Appointment The healing touch of a Master Try with trust

ทิเบอริอู มอลนาร์

“สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสนามพลังงานอยู่ในตัว สนามพลังงานในตัวมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณที่ได้รับอิทธิพลจากความคิด อารมณ์หลากหลาย หรือสนามพลังงานของผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีความคิดหรือสภาพจิตใจเป็นลบ สนามพลังงานของท่านก็จะได้รับผลกระทบและส่งผลต่อเนื่องไปยังองคาพยพของท่านด้วย นักบำบัดพลังชีวภาพจะสามารถใช้วิถีประสาทสั่งการหลากหลายปรับสมดุลให้สนามพลังงานของท่านกลับสู่สภาวะปกติซึ่งจะส่งผลต่อสภาพร่างกายของท่านในเวลาต่อมา”

 

ทิเบอริอู มอลนาร์ – ผู้เชี่ยวชาญด้านพลัง
ทิเบอริอู มอลนาร์ เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2519 ทางตะวันออกของยุโรป ที่เมือง ทีมีชัวร์ร่า ในประเทศ โรมาเนีย

เขาได้เริ่มศึกษาและฝึกฝนการปฏิบัติบำบัดรักษาด้วยพลังชีวภาพนับตั้งแต่ตัวเขายังอยู่ในวัยเด็กโดยการอ่านจากตำรามากมายหลายเล่มและร่ำเรียนในหลักสูตรนานาชาติหลายหลาก สืบเนื่องจากผลการบำบัดรักษาที่ได้ผลดีทำให้การบำบัดรักษาของเขาได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา  เขาได้รับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาที่รับรองความเชี่ยวชาญในการบำบัดรักษาของเขา มากมายหากแต่การยกย่องสูงสุดมาจากคนไข้ที่ประทับใจในผลการบำบัดรักษาของเขา

วิธีการที่

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสนามพลังงานอยู่ในตัว สนามพลังงานในตัวมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณที่ได้รับอิทธิพลจากความคิด อารมณ์หลากหลาย หรือสนามพลังงานของผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีความคิดหรือสภาพจิตใจเป็นลบ สนามพลังงานของท่านก็จะได้รับผลกระทบและส่งผลต่อเนื่องไปยังองคาพยพของท่านด้วย นักบำบัดพลังชีวภาพจะสามารถใช้วิถีประสาทสั่งการหลากหลายปรับสมดุลให้สนามพลังงานของท่านกลับสู่สภาวะปกติซึ่งจะส่งผลต่อสภาพร่างกายของท่านในเวลาต่อมา
วิธีการบำบัดรักษานี้ประกอบด้วยการเข้ารับการบำบัดอย่างต่อเนื่องซึ่งในแต่ละครั้งจะใช้เวลาสองสามนาที

นักบำบัดจะเป็นผู้กำหนดจำนวนครั้งในการบำบัดรักษาซึ่ง
• ไม่ขัดแย้งหรือทำให้การรักษาโดยแพทย์หรือการรักษาชนิดอื่นต้องล้มเลิกไปแต่อย่างใด
• ไม่มีการให้สารที่ต้องรับประทานหรือฉีดใด ๆ
• ไม่ต้องจำกัดอาหารหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันแต่อย่างใด
• ไม่ต้องใช้นักการบำบัดพิเศษ หรือ วิธีการบำบัดที่ต้องได้รับการยืนยันเป็นพิเศษใด ๆ เพราะสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งไปกว่านั้น ก็คือ ความมั่นใจที่ท่านมีในตัวของท่านและในชีวิตของท่านนั่นเอง

ทิเบอริอู มอลนาร์ (Tiberiu Molnar) เป็นคนง่าย ๆ ถ่อมตัว ตรงไปตรงมา จริงใจ สนุกสนาน อารมณ์ดี มีคติประจำใจที่เป็นพลังผลักดันชีวิต
“เราทุกคนควรค่าที่จะมีชีวิตที่ดี มีสมดุล และมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ไม่ว่าจะมองจากมุมใด และไม่ยกเว้นกับผู้ใด” – ทิเบอริอู มอลนาร์